pdc #053 – faschd weihnachde

de advend, vier kerze ald,

drauße leis’ de rege falld

iwwerall e leichde

do im schdrooßefeichde

un drowe dissled schdern:

d’weihnachd isch ned fern.