pdc #062 – schadde

Uff de Schdrooße, selle gladde,

ziddre lang scho beese Schadde

en rechder Grusel gehd do um.

Driggd sich in de Egge rum,

Riddeld hefdich an de Dier,

quiedschd verwege im Schanier,

d‘ganze Weld isch grad sei Biehn

… ned nur heid an Halloween.

Bild: pixabay

Schreibe einen Kommentar